Podmínky pronájmu

 1. Pronajímatel je povinen předat pracovní plošinu v řádném technickém stavu – předání potvrdí nájemce v okamžiku převzetí na nájemní smlouvě, rovněž vrácení potvrdí pronajímatel na nájemní smlouvě.

 2. Obě strany jsou povinny zabezpečit, aby osoby, které předávají nebo přebírají pracovní plošinu, byly k tomu oprávněny.

 3. Nájemce není oprávněn k dalšímu pronájmu stroje. Další pronájem stroje je možný pouze v případě, pokud ho pronajímatel písemně předem odsouhlasí.

 4. Pokud by měla být doba pronájmu prodloužena, je třeba o tom vyrozumět pronajímatele nejpozději dva dny předem.

 5. Podepsáním nájemní smlouvy nájemcem, nebo jím pověřenou osobou, přechází veškerá zodpovědnost za možné ohrožení spojené s provozem, nebo přesunem pracovní plošiny na nájemce. Podepsáním nájemní smlouvy uznává nájemce řádný stav předmětu smlouvy.

 6. Nájemce se zavazuje, že předmět pronájmu vrátí pronajímateli poslední den dojednané doby pronájmu.

 7. Při pronájmu předmětu smlouvy bez obsluhy, spadá do okruhu povinností nájemce, aby zajistil, že pracovní plošina bude používána v souladu s platnou EN 280. Nájemce se zavazuje zabezpečit obsluhu pracovní plošiny kvalifikovanými pracovníky, kteří mají písemné oprávnění a zavazují se dodržovat bezpečností předpisy stanovené pro obsluhu plošiny.

 8. Pracovní plošiny je dovoleno používat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny, a sice vždy v rámci dovoleného zatížení koše. Je zakázáno je používat jako zdvihacího jeřábu, pro tahání vedení apod.

 9. Eventuální speciální povolení, jakož i uzávěrek silnic a záborů veřejných prostranství, kterých je pro nasazení pracovní plošiny zapotřebí, zajišťuje nájemce.

 10. Nájemce je povinen udržovat pracovní plošinu v provozuschopném stavu, chránit ji před zničením, poškozením, nadměrným opotřebením, zcizením, apod.

 11. V případě provádění hrubých prací je třeba stroj dostatečně zakrýt a chránit. Toto platí především při malování, svařování a čistících pracích za použití kyselin. Je zakázáno z pracovní plošiny otryskávání pískem. Při jakémkoli znečištění nebo poškození zařízení bude uvedení do původního stavu nájemci vyfakturováno.

 12. Nájemce zodpovídá za stav terénu a vhodnost použití zařízení.

 13. V případě poruch na pracovní plošině je třeba bezodkladně informovat pronajímatele, případně musí být stroj ihned odstaven.

 14. V případě dopravní nehody přívěsné pracovní plošiny nebo nákladního automobilu s pracovní plošinou je v každém případě zapotřebí informovat policii. V případě nedodržení předpisů ručí nájemce za eventuální regresivní nároky třetích osob.

 15. Veškeré škody způsobené plošinou nebo na pracovní plošině včetně nehody, které byly způsobeny v době nájmu jdou k tíži nájemce. Ztrátu nebo zcizení pracovní plošiny (i její části) je nájemce povinen ohlásit pronajímateli a policii.

 16. V případě nehod a vzniku jiných škod ručí nájemce zásadně za všechny způsobené škody. V každém případě ručí nájemce za chování své obsluhy pracovní plošiny jako za své vlastní chování.

 17. Nájemce je povinen předat pracovní plošinu zpět pronajímateli úplnou, v řádném technickém stavu (s přihlédnutím k běžnému opotřebení) a čistou. Eventuelní poškození a znečištění je pronajímatel oprávněn nájemci vyfakturovat.

 18. V případě, že nájemce bude porušovat kterékoli ustanovení těchto podmínek, je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu a plošinu nájemci odebrat bez jakékoli náhrady, i finanční.
Webdesign & Programming © 2012